Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması (KVK)

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ("GEPOSB”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GEPOSB Yetkilileri (müteşebbis heyeti, yönetim kurulu, denetim kurulu üyelerini ve bölge müdürü), bölge müdürlüğü personelinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, katılımcı-kiracılarının, bunların yetkili/çalışanlarının, tedarikçiler ve tedarikçilerin yetkilileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarının, ziyaretçilerinin diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ve kurum politikamıza ilişkin detaylı açıklamalara www.geposb.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

GEPOSB, kişisel verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanarak fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplamaktadır.

Toplanan kişisel veriler KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi Ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

GEPOSB web sitesine erişen ve siteyi kullanan kişiler, talep ve öneride bulunmak, şikayetlerini iletmek, konferanslar için salon kaydı yapabilmek amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, mesaj, formun konusu şeklindeki bilgileri www.geposb.com.tr adresinde yer alan ‘’İletişim’’ sekmesi üzerinden doldurabilmektedirler. 
Kullanıcılar/site ziyaretçileri paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi açık iradeleri ile ilettiklerini kabul ve beyan ederler. Bu kişisel veriler, ilgili kişilerin doldurmuş olduğu forma bağlı olarak talep ettiği konulara ilişkin sınırlı olarak işlenecektir.
 
Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, "trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

2. WI-FI Hizmeti Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

GEPOSB, organize sanayi bölgesini ziyaret eden ve internet hizmeti kullanmak isteyen, WI-FI hizmeti kullanıcılarından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ad, soyad ve telefon numarası bilgisi talep etmektedir.
 
3. Ziyaretçi (Yerleşke, Ofis vb.) Kişisel Verilerinin İşlenmesi
 
GEPOSB, organize sanayi bölgesini ziyaret eden ziyaretçilerin (müteşebbis heyeti üyelerinin, yönetim kurulu üyelerinin, bölge müdürlüğü personelinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, katılımcı-kiracı yetkili/çalışanlarının, yer sahiplerinin, tedarikçiler ve yetkilileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarının, ziyaretçilerinin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, ziyaret sebebi, plaka bilgisi, ziyaret ettiği kişi bilgisi gibi verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

• Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
• GEPOSB operasyonlarının güvenliğinin temini,
• Denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi.
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Ziyaret giriş çıkış kayıtlarının kaydının tutulması.
 
Ziyaretçi kişisel verileri, GEPOSB yerleşkelerine gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, girişte ilgili çalışanlar, tedarikçi çalışanları yahut bu alanlarda yer alan ses ve görüntü kayıt sistemleri (Örneğin: CCTV) aracılığıyla elde edilmektedir.
 
Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan ziyaretçi kişisel verileri KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde adli birimler yurtiçinde ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.geposb.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Bu içeriği paylaşın

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler sizin telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz bu çerezleri almaktan memnun olduğunuz şekilde değerlendirilecektir. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kişisel verilerin korunmasını okuyunuz.