Hizmetler > Çevre

Çevre

Çevre

Su

Tüm üyelerin su ihtiyacı GEPOSB tarafından finanse edilerek yapılan Yuvacık Barajı ve Denizli Göleti’nden karşılanmaktadır.
 
3.000 m3 lük su deposu ile uzaktan izleme ve anlık su durumunun kontrolünün yapıldığı SCADA sistemi sayesinde 7 gün, 24 saat su hizmeti kesintisiz olarak sağlanmaktadır.
 
Türkiye’nin en çevreci OSB’lerinden olan GEPOSB, endüstriyel atık su çıkışı bulunan katılımcılarının atık su ölçümlerini 7/24 kontrol altında tutarak, tehlikeli atık bertarafı ile alt yapı sistemlerinin işletilmesini ve bakımını düzenli olarak yapmaktadır.

Birim Yöneticisi

Murat Tunç

Çevre , Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yöneticisi
murat.tunc@geposb.com.tr +90 262 751 10 33

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Görüşü

25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir.
 
İlgili mevzuat 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Kurulamayacak Tesisler MADDE 54’ e göre değerlendirme yapılarak Kocaeli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne kurum görüşü sorulmaktadır.

Birim Yöneticisi

Murat Tunç

Çevre , Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yöneticisi
murat.tunc@geposb.com.tr +90 262 751 10 33

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İlgili mevzuat 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

MADDE 42 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde OSB tarafından verilir ve denetlenir.

(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından imzalanır.

(3) Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre OSB tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.

(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

       (5) (Ek:RG-6/8/2019-30854) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın üretimde bulunulması veya ruhsata aykırı faaliyetin tespit edilmesi halinde 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlara göre işlem tesis edilir.

Birim Yöneticisi

Murat Tunç

Çevre , Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yöneticisi
murat.tunc@geposb.com.tr +90 262 751 10 33

Kanal Bağlantı Belgesi ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

İlgili mevzuat 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 
Bağlantı İzin Belgesi
 
     MADDE 67–(1) Katılımcılar, kanalizasyon sistemine atık su bağlantısı yapılmadan önce OSB tarafından belirlenen "Kanala Deşarj Standartları” doğrultusunda gerekli ise ön arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inşaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı OSB’nin denetimi altında yapar. Daha sonra "Bağlantı İzin Belgesi” için başvuruda bulunur.

 

Birim Yöneticisi

Murat Tunç

Çevre , Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yöneticisi
murat.tunc@geposb.com.tr +90 262 751 10 33

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimiz Kesikli Ardışık Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olup, Çevre Bakanlığının Proje Onayı Genelgesi kapsamında 07 Ekim 2005 tarih ve 11628 sayılı yazı ile Çevre Bakanlığı tarafından proje onayı yapılarak inşaatı gerçekleştirilmiştir. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde katılımcı firmalardan kaynaklanan evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atıksuların arıtımı gerçekleştirilmektedir. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmayan atıl kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla, 01.02.2011 tarihinden itibaren Atık Yönetimi Arıtma Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti firmasına tesis işletme hakları devir işlemi yapılmış olup, bu tarihten itibaren firmanın kontrolünde tesise bölge dışından mevcut atıl kapasitenin doldurulması amacıyla vidanjör kabulü yapılmaktadır. Güncel olarak süresi 5(beş) yıl geçerli olmak üzere 06/12/2022 tarihli ve 2234778814.0.1 belge nolu Çevre İzin Belgesi bulunmaktadır. 

Tasarım Debisi

GEPOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin nihai debisi 3.000 m3/gün kabul edilmiştir. Tesisin fiziksel üniteleri ve çamur arıtma sistemleri 3.000 m3/gün ve biyolojik arıtma ise 1.500 m3/gün olarak dizayn edilmiş ve imalatları gerçekleştirilmiştir. Tesisin 2 kademede yapılması planlanmış olup 2. etapta sadece 2 adet havuz yapılması yeterli olacaktır. Fakat gelişen teknoloji nedeniyle tesisin 2 etabı için farklı alternatifler değerlendirilmektedir.

Tasarım Kirlilik Yükleri
Tesisin tasarımdaki ana kirlilik yükleri olarak KOI değeri 1.500 mg/l, BOI değeri 750 mg/l olarak kabul edilmiştir. Azot, fosfor ihtiyacı ile ilgili olarak mevcut fabrikalardan gelen yüklerin yeterli olacağı kabul edilmiştir. Atıksu arıtma tesisi dizayn değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

Birim I. KADEME II.KADEME
Q, debi  m3/gün 1500 3000
KOI, Kimyasal Oksijen İhtiyacı  mg/lt - kg/gün 1500 - 2250 1500 - 4500
BOI5, Biyolojik Oksijen İhtiyacı mg/lt - kg/gün 750 - 1125 750 - 2250
Yağ-gres  mg/lt - kg/gün 100 - 150 100 - 300
Toplam Azot  mg/lt - kg/gün 70 - 105 70 - 210
Toplam Fosfor  mg/lt - kg/gün 10 - 15 10 - 30
Toplam Arsenik  mg/lt - kg/gün 3 - 4,5 3 - 9
Toplam Siyanür  mg/lt - kg/gün 1 - 1,5 1 - 3
Toplam Kurşun (Pb)  mg/lt - kg/gün 2 - 3 2 - 6
Toplam Kadmiyum (Cd)  mg/lt - kg/gün <0,1 - 0,15 <0,1 - 0,30
Toplam Krom (Cr)  mg/lt - kg/gün <2 - 3 <2 - 6
Toplam Civa (Hg)  mg/lt - kg/gün <0,2 - 0,3 <0,2 - 0,6
Toplam Bakır (Cu)  mg/lt - kg/gün <2 - 3 <2 - 6
Toplam Nikel (Ni)  mg/lt - kg/gün <3 - 4,5 <3 - 6
Toplam Çinko (Zn)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Toplam Kalay (Sn)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Toplam Gümüş (Ag)  mg/lt - kg/gün <5 - 7,5 <5 - 15
Florür (F-)  mg/lt - kg/gün <15 - 22,5 <15 - 45
Demir (Fe)  mg/lt - kg/gün <10 - 15 <10 - 30
pH   6-9 6-9
Askıda Katı Madde, AKM  mg/lt - kg/gün 350 - 525 350 - 1050
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan) mg/lt   Biyolojik olarak parçalanması TSE’ye uygun olmayan maddeler olmayacaktır.    

Arıtılan atıksu 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 no’lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19’a uygunluk sağlamaktadır. TABLO 19:KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)

SKKY Tablo 19:    Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

250

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

YAĞ VE GRES

(mg/L)

20

TOPLAM FOSFOR

(mg/L)

2

TOPLAM KROM

(mg/L)

2

KROM (Cr+6)

(mg/L)

0.5

KURŞUN (Pb)

(mg/L)

2

TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)

(mg/L)

1

KADMİYUM (Cd)

(mg/L)

0.1

DEMİR (Fe)

(mg/L)

10

FLORÜR (Fˉ)

(mg/L)

15

BAKIR (Cu)

(mg/L)

3

ÇİNKO (Zn)

(mg/L)

5

CİVA (Hg)

(mg/L)

0,05

SÜLFAT (SO4 )

(mg/L)

1500

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU

(mg/L)

20

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

RENK

-

   (Pt-Co)

10

280

pH

-

6-9


 

Deşarj Yeri ve Özellikleri:
Bölgemiz atıksu arıtma tesisinden arıtılan Evsel + Evsel Nitelikteki Endüstriyel Atıksular kapalı kanal sistemi ile alıcı ortama verilmektedir. GEPOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi deşarj suları OSB sınırından geçmekte olan Yumrukaya deresi aracılığı ile Dilderesine deşarj edilmektedir.

Tesiste fiziksel ve biyolojik arıtma, çamur susuzlaştırma üniteleri bulunmaktadır. Tesis 24 saat gözetim altında çalıştırılmaktadır.

Birim Yöneticisi

Murat Tunç

Çevre , Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Yöneticisi
murat.tunc@geposb.com.tr +90 262 751 10 33
Bu içeriği paylaşın

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler sizin telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz bu çerezleri almaktan memnun olduğunuz şekilde değerlendirilecektir. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kişisel verilerin korunmasını okuyunuz.