Kurumsal > Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

GEPOSB ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


1.Kişisel Veri Nedir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

2.Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ("OSB”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.geposb.com.tr yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

3.Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?

Elde edilen kimlik, iletişim, özlük (askerlik bilgisi, özgeçmiş) fiziksel mekan güvenliği kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim, tarafınızca bilgilerinin paylaşılması konusunda kendisinden açık rıza alındığını belirttiğiniz referans kişi bilgisine (Referans kişiden almanız gereken açık rızanın sorumluluğu size aittir. Herhangi bir açık rıza almadıysanız ve Kanun’dan kaynaklanan bir istisna yoksa lütfen yazılı olarak tarafımıza bildiriniz. OSBimiz bu konu ile alakalı herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte açık rızanın hukuka uygun bir şekilde alındığını kabul etmektedir.), ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; 

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz matbu başvuru formu, e-posta, kargo, referans, sözlü mülakatlar ve benzeri yöntemlerle ulaştırılan özgeçmişler veya istihdam veya danışmanlık OSBleri( OSB’nin web sayfası, Kariyer.net, vb.) aracılığı ile olmak üzere fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenecek ve paylaşılacak olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla süresiz fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.

5.Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu metnin 3. Numaralı başlığında sayılan veri işleme amaçları başta olmak üzere, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

6.KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.geposb.com.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

GEPOSB Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kişisel verilerimin;

Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, … Çalışan Adayları Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam ve çerçevede işlenmesine ve yukarıda sayılan kişilere aktarılmasına;


Bu içeriği paylaşın

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler sizin telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi toplamamaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden devam etmeniz bu çerezleri almaktan memnun olduğunuz şekilde değerlendirilecektir. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kişisel verilerin korunmasını okuyunuz.