Ana Sayfa > HIZLI MENÜ > Tehlikeli Mad.Sor. Sigortası

Tehlikeli Mad.Sor. Sigortası

Sayın İlgili,

11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananTehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’nagöre"Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunanlar ile gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.”hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kararda belirtilen hususların süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tehlikeli Maddeler İçin Sorumluluk Sigortası Kararı.doc