Ana Sayfa > HIZLI MENÜ > KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

KOSGEB DESTEKLERİ

 

 

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerininpayını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek üzere KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın sağladığı ve işletmelerin yararlanması amacıyla aşağıda belirtilen destekleri sağlamaktadır.

 

1.Danışmanlık Desteği

 

İşletmelerin ve girişimcilerinihtiyaç duydukları bilgi, deneyim ve becerilerin temini amacı ile KOSGEB danışman envanterinde bulunan ,yerliveya yabancı serbest meslek erbabı ve her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetlerinin belli bir bölümünün finansmanına yönelik olarak KOSGEB tarafından yapılacak geri ödemesiz bir destektir.

 

Teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan İşletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesi için, üniversitelerle işbirliği içinde yürütülen projelerde üniversitelerden sağlanacak danışmanlık desteklerindenüniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır.

 

2.CEİşaretlemesine İlişkin Test ve Genel Test/Analiz Destekleri

 

İşletmelerin,KOSGEB Laboratuvarları dışında; CE İşaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında veya genel anlamda test ve analiz hizmeti veren akredite olmuş veya yeterliliği ilgili Bakanlıklar tarafından kabul edilmiş veya Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanarak Onaylanmış Kuruluş statüsü almış yurtiçi/yurtdışı kamu/özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarveya akreditasyon uygulamaları yaygınlaşıncaya kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere KOSGEB Birimi tarafından uygun bulunan yurtiçi kamu veya özel sektör kuruluşlarına aitlaboratuvarlardan aldıkları hizmetlere sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

3.Teknoloji Araştırmave Geliştirme Desteği

 

Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde veya Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerinde çalışma mekanı temin edilerek veya mekan temin edilmeksizin desteklenmesine karar verilen İşletmelere ; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini , kalite geliştirme ,teknolojik donanım satın alma amaçlı geri ödemeli destekler ile ; danışmanlık , Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, Ar-Ge projesi destek başvurusu dokümanı hazırlama, Teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yayın temini, yurtdışı kongre, konferans,panel, sempozyumlara, teknoloji fuarlarına katılım amaçlı geri ödemesiz destekleri kapsar.

4.Bilgi Ağları ve E-İş Desteği

 

İşletmelerin, Meslek Kuruluşlarının, E-Pazaryerine yönelik internet servis sağlayıcılarının,KOSGEB ile işbirliği içinde gerçekleştirecekleri projeler çerçevesinde Bilgi Ağları ve E-İş projeleri için, donanım, iletişim, servis sunum, gerekli yazılım, yazılım geliştirme, danışmanlık, sayısal ortam ürünlerivb. konularla ilgili giderlerine geri ödemesiz destekleri kapsar.

 

5.Yerel Ekonomik Araştırma Desteği

 

KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Meslek Kuruluşlarına yerel ekonomik araştırmalar yaptırmaları için verilecek olan geri ödemesiz destekleri kapsamaktadır.

 

6.Ortak Kullanım Amaçlı Makine

 

ORTKA, ORTLAB, ORTEM vb. ortak kullanım amaçlıtesislerin İşletici Kuruluşlarına makine-teçhizat temini için verilecek olan geri ödemeli destekleri kapsar.

 

7.Eğitim Destekleri

 

İşletmelere ve Girişimcilere, KOSGEB Eğitim Programlarına katılımları için sağlanan destekler ile KOSGEB dışındaki özel veya kamu kurum/kuruluşlarından satın alacakları eğitim hizmetlerine sağlanan destekleri kapsar.

 

8.Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar veya Meslek Kuruluşları tarafından yaptırılacak olan; Yurtdışı Pazar Araştırmalarına verilecek geri ödemesiz destekleri kapsar.

9.İhracat Amaçlı Yurtdışıİş Gezisi( İYİG ) Programı Katılım Desteği

İşletmelere ve SDŞ’lereİYİG Programlarınakatılım için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

10.Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği

İşletmelere, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara katılımları içinsağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

11.Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği

Meslek Kuruluşlarınca toplu katılım şeklinde organizasyon yapılarak iştirak edilmesi planlanan fuarlara katılacak İşletmelere, Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, DTİ ve İŞGEM’ lerce desteklenen İşletmelere, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara katılımları için verilen geri ödemesiz destekleri kapsar.

12.Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room) Katılım Desteği

 

İşletmelere ve SDŞ’lere,YurtdışındakiDaimi Sergilere katılmaları için verilen geri ödemesiz destekleri kapsar.

 

13.Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

İşletmelere, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

14.Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım Desteği

İşletmelere, yurtiçinde KOSGEB tarafından düzenlenen Bölgesel Fuarlara katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

15.İhracata Yönlendirme Desteği

İşletmelerin ihracat yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları; hizmet satın alımlarına sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

16.Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği

Teknoloji Geliştirme Merkezleri,DTİ, İŞGEM’ de yer alan İşletmelerile Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere bir İş Planı çerçevesinde özgün tasarım, ürün çeşitlendirme, rakiplerinin etkinlik analizi vb. Marka Oluşturma ile ürün/işletme tanıtım amaçlı faaliyetlerine sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

17.İş GeliştirmeMerkeziDesteği

KOSGEB’in yürüttüğü Dünya Bankası, Avrupa Birliğivb. dış kaynaklı projelerle kurulmuş olup, proje çerçevesinde verilen desteğin sona ermesinden sonra İşletici Kuruluş tarafından faaliyetleri sürdürülen İş Geliştirme Merkezlerinde Girişimcilere; işyeri tahsisi ile sabit yatırım giderleri için geri ödemeli, İşletme giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanan destekleri kapsar.

18.Yeni GirişimciDesteği

KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından başarıyla mezun olarak kendi işini kuran girişimciler, KOSGEB tarafından çeşitli projeler çerçevesinde desteklenenİş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan Girişimciler ve KOSGEB tarafından sağlanan iş kurma danışmanlığı desteğini alanGirişimciler tarafından kurulan İşletmeler ve imalat sanayii ile doğrudan ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren pazarlama ve hizmet sektöründeki İşletmeler için, kuruluş tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde yapacakları başlangıç harcamalarını karşılamaya yönelik destekleri kapsar.

19.Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği

Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere , ORTKA, ORTLAB, ORTEM, Teknoloji Geliştirme Merkezi, İŞGEM ve DTİ’den yararlanan İşletmelere ve girişimcilere, Meslek Kuruluşlarıyla müştereken yürütülecek projelere nitelikli eleman temini için verilecek olan geri ödemesiz destekleri kapsar.

20.Bilgisayar YazılımıDesteği

Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmelere, Teknoloji Geliştirme Merkezi, DTİ, İŞGEM’lerde desteklenen İşletmelere ve ORTKA, ORTLAB, ORTEM İşletici Kuruluşlarına Bilgisayar Yazılımı satın almaları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

21.Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Desteği

İşletmeler tarafındanPatent Belgesi, Faydalı Model Belgesi veya Endüstriyel TasarımTescil Belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

22.Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği

Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde üretim tesisleri ve Ar-Ge binaları inşaat uygulama projelerinin yaptırılması için başvuran Meslek Kuruluşu,İşletmeler, yatırımcılar ile Küçük Sanayi Sitelerinin altyapı ve üstyapı inşaat projelerinin yaptırılması için başvuran KSS Kooperatifleri için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.